بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

سايرام كولىندەگى اققۋلار

2014.04.16 14:47   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  15 – ءساۋىر، سايرام كولىنىڭ مۇزى ەري باستادى، اققۋلار مۇزى ەرىپ بولعان سۋدىڭ ۇستىندە بالاپانداۋعا دايىندالىپ جاتىر. ءساۋىر ايى اققۋلاردىڭ بالاپاندايتىن مەزگىلى، قازىر تەمپەراتۋرا وتە تومەن بولماسا دا، كول بەتىنەن ءالى دە قالىڭ مۇز كورۋگە بولادى، دەسە دە اققۋلار كول بەتىندەگى مۇزى ەرىگەن جەردە باياعىسىنشا بالاپانداۋدىڭ قامىن جاساۋدا.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت