بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

جۇڭگو ەرەكشە دارەجە بىرىكپە جارىسىنىڭ مىقتىلارى ازيا چەمپيوندار ليگاسىندا ءسۇرىندى

2014.04.17 14:05   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  15 – ءساۋىر، گۋاڭجوۋ حڭدا كومانداسىنىڭ مۇشەسى مۋريچي (وڭنان ەكىنشى) جارىس مايدانىندا جىعىلدى. سول كۇنى، اۆستراليا مەلبۋرن قالاسىندا وتكىزىلگەن ازيا چەمپيوندار ليگاسىنىڭ گرۋپپالىق جارىسىنىڭ 5 – اينالىمىندا گۋاڭجوۋ حىڭدا كومانداسى قوناق مايداندا مەلبۋرن جەڭىس كومانداسىمەن باقتارىن سىناستى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت