بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

كۇنميڭدە تاس جول وتىرىپ كەتتى

2014.04.17 14:21   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  16 – ءساۋىر تاڭ ءسارى ساعات 2دە كۇنميڭ قالا رايونىنداعى حالىق باتىس جولىنداعى جاناما جولدىڭ بەتى وتىرىپ كەتتى، ءولىم – ءجىتىم، جارالانۋ احۋالى تۋىلعان جوق. وسى ارادا كۇنميڭ قالالىق مەترو 3 – جەلىسى سالىنىپ جاتقان، وتىرىپ كەتكەن جولدىڭ قاسىندا دا قۇرىلىس جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتقان. قازىر اتالعان جول بولەگى جابىلدى. سۋرەتتە: وتىرىپ كەتكەن جول. جۇڭگو اقپارات اگەنتتىگى رىن دۇڭ فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت