بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

باركولدە قار جاۋدى

2014.04.18 14:22   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋىق اعىستىڭ ىقپالىنا ۇشىراعاندىقتان شينجياڭ قۇمىل ايماعى باركول قازاق اۆتونوميالى اۋدانىندا 2014 – جىلى 17 – ساۋىردەن بەرى قار جاۋدى، قار جاۋۋ مولشەرى ورتا ەسەپپەن 10 سانتيمەتر اينالاسىندا، قالا ماڭى رايونىندا قاقاعان قاڭتارداعى كورىنىس قايتا قالىپتاستى، قالا تۇرعىندارى قىسقى كيىمدەرىن قايتا كيدى، قار جاۋعاندىقتان اۋا تەمپەراتۋراسى دا نولدەن تومەن 8 سەلسي گرادۋسقا تۇسىپ، جولدارعا مۇز قاتىپ، قاتىناسقا قيىنشىلىق تۋدىردى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت