بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

كۇنميڭ پانشان تاۋىندا ورمانعا ءورت كەتتى(2)

2014.04.18 14:26  

كۇنميڭ پانشان تاۋىندا ورمانعا ءورت كەتتى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت