بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

NASA ۇشۋ اسپابى «اۋەس» اتتى مارىس باقىلاۋ ماشيناسىن سۋرەتكە الدى(2)

2014.04.18 14:51  【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت