بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

چومالاڭمادا كوشكىن ءتۇسىپ، قازىرگە 15 ادام قازا بولدى

2014.04.21 13:42   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  نەپال مەديالارىنىڭ 19 – ساۋىردە حابارلاۋىنشا، چومالاڭما شىڭىنىڭ نەپال شەكاراسى ىشىندەگى وڭتۇستىك قاپتالىندا 18 – ساۋىردە تۋىلعان كوشكىندە قازىرگە دەيىن 15 ادام قازا بولعان. بۇل الدىڭعى عاسىردىڭ 50 – جىلدارىندا ادامزاتتىڭ اياق ءىزى العاش رەت چومالاڭما شىڭىندا قالعاننان بەرى «الەمنىڭ جوتاسىندا» تۋىلعان قايعىلى وقيعالاردىڭ ىشىندە قازا بولعان ادام سانى ەڭ كوپ بولعان ءبىر رەتكى وقيعا. سۋرەتتەر NBC كەسكىندى اقپاراتىنان قيىپ الىنعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت