بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

بوستوندا مارافون جارىسى وتكىزىلدى

بىلتىرعىنىڭ ەكى ەسەسىندەي ساقشى ورنالاستىرىلدى

2014.04.22 13:46   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  118 – كەزەكتى بوستون مارافون جارىسى 21 – ساۋىردە ا ق ش – تا وتكىزىلدى. بوستون مارافون جارىسى 1897 – جىلى باستاپ وتكىزىلگەننەن بەرى قازىرگە دەيىن 118 كەزەك وتكىزىلگەن، بۇل دۇنيە جۇزىندەگى تاريحى ەڭ ۇزاق مارافون جارىسى. بىلتىر 15 – ساۋىردە بوستون مارافون جارىسى وتكىزىلۋ بارىسىندا لاڭكەستىك قوپارىلىس شابۋىلى تۋىلىپ، 3 ادام قازا بولىپ، 260تان استام ادام جارالانعان نەمەسە مۇگەدەك بولىپ قالعان. بيىل جارىستى ۇيىمداستىرۋشى جاق بىلتىرعىنىڭ ەكى ەسەسىندەي ساقشى كۇشىن، ياعني، 3500 ساقشى ورنالاستىرعان، سونىمەن بىرگە، بۇقاراشا كيىنگەن ساقشىلار مەن اماندىق قورعاۋ سەرىكتىكتەرىنىڭ قىزمەتكەرلەرىنەن قىرۋار ادامدى ىسكە قوسقان، كوپ ورىننان اماندىق قورعاۋ تەكسەرۋ تۇيىندەرىن قۇرىپ، مىڭنان استام باقىلاۋ كامەرالارىن ورناتقان، اماندىق قورعاۋ قىزمەتكەرلەرىنە مەتال بارلاعىشتاردى بەرىپ، بومبى ىزدەۋشى اۆچوركالاردى دا بارلاۋعا قاتىناستىرعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت