بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ا ق ش قارۋ – جاراق زاۆودىنىڭ وق جاساۋ بارىسى

2014.04.24 15:34   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  21 – ءساۋىر، ا ق ش يۋتا وبلىسىنداعى Barnes سەرىكتىگىنىڭ زاۆوتى، ماشينا وق ءدارىسىن وق جەزىنە سالىپ جاتىر. Barnes سەرىكتىگى ولار جاساعان وقتارردىڭ اڭ اۋلاۋ مەن ءوزىن قورعاۋعا پايدالانىلاتىنىن ايتادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت