بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

قازاقستاندا حالىقارالىق ساياحات جارمەڭكەسى سالتاناتپەن اشىلدى(2)

2014.04.25 14:27  

قازاقستاندا حالىقارالىق ساياحات جارمەڭكەسى سالتاناتپەن اشىلدى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت