بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

وڭتۇستىك كورەياداعى كەمە باتۋ ۋاقيعاسىنداعى كوپتەگەن اعاتتىقتار

2014.04.25 15:53   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  وڭتۇستىك كورەيا «ورتالىق گازەتىنىڭ» حابارلاۋىنشا، 22 – ساۋىردە كەمەنىڭ كاپيتانى پياۋ XX باستى جاۋاپكەر بولىپ قولعا الىنىپ، كەمەدەگى باسقا قىزمەتكەرلەر «بار كۇشىمەن ادام قۇتقارۋشىلار» بولىپ حابارلانعان بولاتىن، ءبىراق ناق مايداننان تۇسىرىلگەن سۋرەتكە قاراعاندا، ولاردىڭ بۇل حابارى جالعان بولىپ شىقتى. 16 – ءساۋىر تۇستەن بۇرىن، «داۋرەن» اتتى كەمە سۋعا باتىپ، قيسايۋ دارەجەسى 50 ــ 60 گرادۋسقا جەتكەندە، كەمە قىزمەتكەرلەرى الدىمەن جان ساۋعالاپ، تەڭىز ساقشىلاردىڭ قۇتقارۋ كەمەسىنە الدىمەن ۇلگىرىپ شىققان. ال بۇل كەزدە 400 جولاۋشى كەمەدە قامالىپ قالعان. كەمە قىزمەتكەرلەر اۋەلى دەسەڭىز كەمەدەگى دايىن تۇرعان 14 تال جەدەل قۇتقارۋ قايىقتارىن دا سۋعا تاستاپ، ءبىرىنشى مەزگىلدەگى قۇتقارۋ قىزمەتتەرىن جاساماعان، سوڭىندا تەڭىز ساقشىلارى كەمەگە شىعىپ بۇل قايىقتاردى سۋعا تاستاعان. بۇل جاعدايدان سىرت، كەمە قىزمەتكەرلەرى سول كەزدە سىمسىز حابارلاسۋ اسپاپتارىن پايدالانعان. قازىر ساقشىلار ولار سىمسىز حابارلاسۋ اسپاپتارىن پايدالانىپ، سول كەزدەگى جاعدايدى ءبىر – بىرىنە حابارلاپ، توپتىق جان ساۋعالاعان بولۋ مۇمكىن دەگەن كۇمانمەن تەكسەرۋ جۇرگىزۋدە.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت