بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

انتاركتيداعى مۇز كەسەگى وپىرىلدى

2014.04.28 14:09   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ا ق ش استرونوميا مەكەمەسىنىڭ 24 – ساۋىردە جاريالاعان سۋرەتىندە، انتاركتيداعى B-31 ءنومىرلى الىپ مۇز كەسەگى وپىرىلعان، عالىمداردىڭ تەكسەرۋىنە قاراعاندا، بۇل وپىرىلعان مۇز كەسەگىنىڭ اۋدانى مانحاتتان ارالىنىڭ 6 ەسەسىندەي بولىپ، اشىق تەڭىزگە سىرعىپ كىرگەن، ءبىراق بۇل تەڭىز اۋماعى كەمەلەردىڭ ۇنەمى قاتىنايتىن تەڭىز اۋماعى بولماعان سوڭ قازىرگە ەشقانداي حاۋىپ جوق.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت