بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ا ق ش – تا قۇيىن سوعىپ، كەمىندە 12 ادام قازا بولدى(9)

2014.04.29 14:06  

ا ق ش – تا قۇيىن سوعىپ، كەمىندە 12 ادام قازا بولدى(9)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت