بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ا ق ش فوتوشىسى جۇزدەگەن ۇشاقتىڭ بىرگە ۇشقان كورىنىسىن سۋرەتكە الدى

2014.04.30 14:11   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  انگليا «كۇندەلىك پوچتا گازەتىنىڭ» حابارى. ا ق ش فوتوشىسى مايك كەللي جۇزدەگەن ۇشاقتىڭ بىرگە ۇشقان كورىنىسىن سۋرەتكە الىپ، ءوزىنىڭ بلوگىندا جاريالاعاننان كەيىن، توراپتا قاتتى اڭىس قوزعاعان. بۇل سۋرەت لوس – انجەلەس حالىقارالىق اۋەجايىندا تۇسىرىلگەن بولىپ، مۇندا ۇشاقتار ءار باعىتتا كوككە كوتەرىلىپ، كورىنىسى كەرەمەت بولعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت