بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ۋكراينانىڭ ودەسسا قالاسىنداعى قاقتىعىس شىعىس بولەكتىڭ جاعدايىن ونان ارى شيەلەنىستىرىپ جىبەردى، كوپتەگەن جارالى حال ۇستىندە جاتىر(4)

2014.05.05 14:31  【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت