بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

حوتاندا جاڭا قىزمەتكە شىققان 328 ساقشى جاتتىعۋ جاسادى(4)

2014.05.06 14:31  

حوتاندا جاڭا قىزمەتكە شىققان 328 ساقشى جاتتىعۋ جاسادى(4)

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت