بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سىچۋان ولكەسىنىڭ جۇڭجياڭ اۋدانىندا 19 وقۋشىنى سالعان كولىك اۋدارىلىپ، 4 ادام اۋىر جارالاندى

2014.05.06 15:19   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  بۇل 5 – مامىر كۇنى، سىچۋان ولكەسى دىياڭ قالاسى جۇڭجياڭ اۋدانى جيفىڭ قالاشىعىنداعى كولىك اۋدارىلۋ ۋاقيعاسىنىڭ ناق مايدانىنان تۇسىرىلگەن سۋرەت (قولفون سۋرەت). سول كۇنى تۇستەن كەيىن، سىچۋان ولكەسى دىياڭ قالاسى جۇڭجياڭ اۋدانى جيفىڭ قالاشىعىندا ءبىر كولىك ون نەشە مەترلىك توبەشىكتەن قۇلاعان، كولىكتىڭ ىشىندە 19 وقۋشى، ءبىر مۇعالىم، ءبىر شوفەر مەن جالپى 21 ادام وتىرعان. ۋاقيعا تۋىلعاننان كەيىن، جاقىن ماڭداعى بۇقارا مەن جەرگىلىكتى ءورت وشىرۋ، قاتىناس تاراۋى قاتارلى ورىنداردىڭ قىزمەتكەرلەرى تەزدىكپەن ناق مايدانعا جەتىپ، قۇتقارۋ قىزمەتىن باستاعان. بۇل ۋاقيعادا 4 ادام اۋىر جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت