بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ۋكراينا ارمياسى سلاۆيانسكى رايونىنا شابۋىلداپ، 20 ادام قازا بولدى

2014.05.06 15:28   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  شەتەل مەديالارىنىڭ حابارلاۋىنشا، 5 – مامىر كۇنى، ۋكراينا ارمياسى سلاۆيانسكى رايونىندا، رەسەيشىل قارۋلى توپپەن قاتتى قاقتىعىسقان. سۋرەتتە: رەسەيشىل قارۋلى توپتىڭ مۇشەسى جارالانعان سوڭ، قاقتىعىس تۋىلعان رايوننان جوتكەلدى.

  رەسەي مەديالارىنىڭ حابارلاۋىنشا، ۋكراينا ىشكى ىستەر مينيسترى: 5 – مامىرداعى شىعىستاعى قالا سلاۆيانسكىگە شابۋىلداۋ شايقاسىندا، ۇكىمەت ارمياسىنىڭ 4 جاۋىنگەرى قايتىس بولدى، بۇدان سىرت 30 ادام جارلاندى. اتالعان قالاداعى جاي بۇقارالاردان دا ولگەن ادامدار بار،-دەپ جاريالادى.

  جانە ءبىر حابارعا قاراعاندا، ۋكراينا ارمياسى 5 - مامىردا سلاۆيانسكى رايونىنا شابۋىلداۋدى قالپىنا كەلتىرگەن سوڭ، كيەۆ ۇكىمەتىنىڭ ارمياسى مەن جەرگىلىكتى حالىق جاساعى ۇيىمىنان ولگەن ادامدار بار بولىپ، قازا بولعانداردىڭ سانى 20دان اسقان دەلىنگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت