بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قىرىمداعى تەكسەرۋ مەكەمەسىنىڭ سۇلۋ ايەل باستىعى جاڭا فورما كيىنىپ، رەسەيدىڭ نەگىزگى زاڭىندا ادال بولاتىنىن ءبىلدىردى

2014.05.09 17:48   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  يتار – تاس اگەنتتىگىنىڭ 8 – مامىردا حابارلاۋىنشا، قىرىمداعى تەكسەرۋ مەكەمەسىنىڭ باستىعى ناتاليا پوكلونسكايا قىرىمداعى زاڭ سالاسىنداعى ادامداردى باستاپ رەسەيدىڭ نەگىزگى زاڭىنا بويسىناتىنىن، ادال بولاتىنىن ءارى رەسەيدىڭ نەگىزگى زاڭىنا قايشى كەلگەن ءارقانداي جاۋمەن ولە – ولگەنشە سايىساتىنىن ءبىلدىردى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت