بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شىنجىندا 2008 – جىلدان بەرگى ەڭ قالىڭ جاڭبىر جاۋدى

2000 اۆتوكولىك سۋ استىندا قالدى

2014.05.12 15:19   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  شينحۋا تورابى، 11 – مامىر، شىنجىن. 11 – مامىردا شىنجىندە 2008 – جىلدان بەرگى ەڭ قالىڭ جاڭبىر جاۋدى. قالىڭ جاڭبىردا 150 ورىندا سۋ كولكىپ، 20 نەشە جەردە تاسقىن سۋ جايىلۋ جاعدايى تۋىلىپ، 5000نان استام الەۋمەتتىك اۆتوبۋس قالىپتى قاتىناي الماعان، شامامەن 2000 اۆتوكولىكتى سۋ باسقان، قازىرگە دەيىن ءولىم – ءجىتىم، جارالانۋ احۋالى تۋىلمادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت