بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

حىشي دالىزىندە جازعىتۇرىم قار جاۋدى(4)

2014.05.12 15:26  

حىشي دالىزىندە جازعىتۇرىم قار جاۋدى(4)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت