بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

پۋتين 6 دوپ ەنگىزىپ، دوستىق جارىستا جەڭىسكە قول جەتكىزدى(4)

2014.05.12 16:12  

پۋتين 6 دوپ ەنگىزىپ، دوستىق جارىستا جەڭىسكە قول جەتكىزدى(4)

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت