بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

بۇزاۋىن قورعاۋ ءۇشىن، سۋ سيىر جانىن سالا ارىستانمەن سايىستى

2014.05.14 16:27   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  جاقىندا، فوتوشى بەنكرانكە كەرەمەت سۋرەتتى فوتوعا تۇسىرگەن، اش وزەگىنە تۇسكەن ارىستاندار سۋ سيىر توبىنا شابۋىلداعان، قىزىعى، ءبىر سۋ سيىر بۇزاۋىن اجال اۋزىنان امان الىپ قالۋ ءۇشىن، جانىن سالا ارىستاندارمەن الىسقان، سوڭىندا بۇزاۋىن امان – ەسەن قۇتقارىپ الىپ قالعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت