بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جۇڭگو ۇكىمەتىنىڭ قىزمەت گرۋپپاسىنداعىلار ۆيەتنام حاتينح ولكەسىندە تۋىلعان بۇلىكتە شابۋىلعا ۇشىراعان جۇڭگولىق جۇمىسشىلاردان حال سۇرادى

2014.05.19 16:09   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  18 – مامىر، جۇڭگو ۇكىمەتى قىزمەت گرۋپپاسىنداعىلار ۆيەتنام حاتينح ولكەسىندە تۋىلعان بۇلىكتە سوققىعا ۇشىراعان جۇڭگولىق جۇمىسشىلاردان حال سۇراۋدا.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت