بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قازاقستان زۇڭتۇڭى نۇرسۇلتان نازاربايەۆ شينحۋا تورابىنىڭ سۇحباتىن قابىلدادى(6)

2014.05.20 15:08  

قازاقستان زۇڭتۇڭى نۇرسۇلتان نازاربايەۆ شينحۋا تورابىنىڭ سۇحباتىن قابىلدادى(6)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت