بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ماسكەۋ قالاسىنىڭ ماڭىندا ەكى پويەز سوعىلىسىپ، 4 ادام قازا بولىپ، 15 ادام جارالاندى(4)

2014.05.21 13:40  

ماسكەۋ قالاسىنىڭ ماڭىندا ەكى پويەز سوعىلىسىپ، 4 ادام قازا بولىپ، 15 ادام جارالاندى(4)

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت