بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

انگليادا مىڭداعان بۇقارا تەڭىز قاراقشىسى بولىپ جاساندى

2014.05.29 14:11   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  26 – مامىر، انگليانىڭ باتىس وڭتۇستىگىندەگى قالا پەنزانستا نەشە مىڭداعان بۇقارا تەڭىز قاراقشىسى بولىپ جاسانىپ، سانى جاعىنان دۇنيە رەكوردىن جاڭالاۋعا ۇمتىلدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت