بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>مادەنيەت

ستۋدەنتتەردىڭ حاتكەرلىك كورمەسىنە قويىلعان تۋىندىلار

2014.06.11 16:46   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  «ىلە كەشى» گازەتىنىڭ ءتىلشىسى سەرىك سابىر ۇلى حابارلايدى. ۇلتىمىزدىڭ بوگەنايى بولەك حاتكەرلىك ونەرىن شىنايى قاستەرلەپ، كەمەلدەنۋىنە جەبەۋشىلىك رول اتقارۋ، وتە – موتە، حاتكەرلىك ونەرىن ەندى ۇيرەنە باستاعان جاس بۋىننىڭ تالابىن ۇشتاۋ ماقساتىندا ۇستەگى جىلى مامىردىڭ 3-كۇنى تۇستەن بۇرىن ىلە پەداگوگيكا ينيستيتۋتى كوركەمونەر شۋەيۋانىنىڭ كورمە زالىندا «جۇڭگو ارمانى» اتىنداعى قازاق ستۋدەنتتەردىڭ حاتكەرلىك كورمەسى دابىرالى ءوتتى. وسى ورايدا كورمەگە قويىلعان ءىشىنارا حاتكەرلىك تۋىندىلارىن تاماشالاۋلارىڭىزعا ۇسىنامىز. كوركەم جازۋلاردى ءابدىماجيت ەرتۋعان ۇلى، ءابىش بايعازى ۇلى، بەكەن ازىلبەك ۇلى جانە حاتكەرلەر قوعامىنىڭ مۇشەلەرى ەردوس شامەن ۇلى، جاڭاكەلدى الپەن ۇلى، مانيرا جىلقايدار قىزى، ءبيسارا تابىس قىزى، مەرەكە نۇرلان ۇلى قاتارلىلار جازعان.

  حاتكەرلىك كورمەسىنە قاتىستى حاباردىڭ تولىق مازمۇنىن مىنا ارادان كورىڭىز: ستۋدەنتتەردىڭ باي مازمۇندى حاتكەرلىك كورمەسى

  سۋرەتتەردى تۇسىرگەن ەردوس شامەن ۇلى

  حابار جانە سۋرەتتەردى رەتتەپ تورعا جولداعان سەنبەك اۋەسقان ۇلى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت