بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

اشىققان بارىس تاسباقا ۇستاپ جەدى

2014.07.23 16:33   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 23 – شىلدە، بەيجيڭ. كوپتەگەن ادامدار تەلەۆيزوردان وڭتۇستىك افريكاداعى بارىستىڭ تاۋەشكىنى ۇستاپ جەگەنىن كورگەن، ءبىراق كوپتەگەن ادامدار اشىققان بارىستىڭ سۋ ىشىنەن تاسباقانى دا ۇستاپ جەيتىنىن كورمەسە كەرەك.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت