بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

اقساي اۋدانىندا كولەمدى ميفتىك ءان – ءبي تەاترى قويىلدى

2014.08.04 13:02   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ەرىكتى ءتىلشى ماقان قاپاس ۇلى حابارلايدى. جۋىردا اقساي قازاق اۆتونوميالى اۋداننىڭ كولەمدى ميفتىك ءان – ءبي تەاترىنە دايىندىق اياقتاپ، اتالعان ساحنالىق شىعارما جۇرتپەن جۇزدەستى. ۇزدىكسىز 5 رەتكى قويىلىمدا كورەرمەندەر وتىرعان زالدا ينە شانشار جەر قالماي، كورەرمەندەر ساحنالىق قويىلىمدى اۋىز جاپپاي ماقتادى، كورەرمەندەردىڭ كەيبىرەۋى 3 رەت كورگەنىن، تاعى دا كورگىسى كەلەتىنىن ايتتى. بۇل ميفتىك ءان – ءبي تەاترى 3 – تامىز كۇنى كەشتە اۋداننىڭ 60 جىلدىق مەرەيتويىندا دا قويىلىپ، گانسۋ ولكەسى مەن سىرت ورىنداردان كەلگەن كورەرمەندەردىڭ دە تاماشا باعاسىن الدى. بۇل ساحنالىق شىعارمادا اقسايداعى اينا كول بويى استار ەتىلىپ، قازاق ۇلتىنىڭ مادەنيەتى تانىستىرىلعان. ساحنالىق شىعارمانى دايىنداۋ بارىسىندا شينجياڭنان ايگىلى رەجيسسورلاردان 7 ادام ۇسىنىس ەتىلدى، بۇل اقساي قازاق اۆتونوميالى اۋدانى قۇرىلعاننان بەرى جاسالعان ەڭ كولەمدى ءان – ءبي تەاترى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت