بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭدا كوپ جەرلەردە اۋىر قۋاڭشىلىق بولۋدا

2014.08.05 15:33   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  جىل باسىنان بەرى شينجياڭنىڭ كوپ جەرىندە قۋاڭشىلىق بولىپ، اۋىر دارەجەدە قۋاڭشىلىققا ۇشىراعان جايىلىم كولەمى 32 ميلليون مۋعا جەتىپ، تابيعي جايىلىمدار مەن شابىندىقتاردىڭ كوكتەۋ مولشەرى %30 ~ %40 ازايدى، 3 ميلليون 950 تۇياق ءتورت تۇلىكتىڭ ءورىسى تارايدى، مالشىلاردى وتىرىقتاندىرۋ اۋماقتارىندا 720 مىڭ مۋ شاپپالىقتىڭ كوكتەۋ مولشەرى %60 كەمەيدى، 500 مىڭ مۋ شاپپالىقتان نەگىزىنەن ءونىم الىنبادى. قۋاڭشىلىق سەبەبىنەن 150 مىڭ ادامنىڭ ۋاقىتتىق اۋىز سۋ ماسەلەلەسى مەن 620 مىڭ تۇياق ءىرى قارانىڭ سۋات ماسەلەسى شەشىمىن تاپپاي وتىر. ىلە ايماعىنداعى نىلقى ، موڭعۇلكۇرە، تەكەس اۋداندارىندا نەشە ونداعان قىستاقتاردا مەرزىمدىك، وڭىرلىك سۋ تاپشىلىعى تۋىنداۋدا. قۋاڭشىلىق ءالى باسەڭدەگەن جوق، ىلە وزەنى اڭعارىنداعى جايىلىمداردا وسىمدىك جامىلعىسىنىڭ كوكتەۋى باياۋلاپ، كوپتەگەن اۋدانداردا جايىلىمداردىڭ كوكتەۋ مولشەرى بۇرىنعى جىلدارداعىنىڭ جارىمىنا دە جەتپەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت