بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

«جۇڭگو از ۇلت جازۋشىلار قوعامى ‹اقساي› قازاق ادەبيەتى سيلىعىن» باعالاۋ باستالدى(8)

2014.08.06 09:00    ج ك پ اقساي قازاق اۆتونوميالى اۋداندىق پارتكومنىڭ ورىنباسار شۋجيى، اۋدان اكىمى باعدات مۇرات ۇلى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت