بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

يزرايل ارمياسى حاماس قارۋلى توبىنىڭ 3 باسشىسىن پارتىلاتىپ ولتىرگەن

2014.08.22 16:11   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 22 – تامىز، بەيجيڭ. 21 – تامىز، گازانىڭ وڭتۇستىگى، جۇرتشىلىق حاماس قارۋلى توبىنىڭ باسشىلارىن جەرلەۋ سالتىنا قاتىناسۋدا. سول كۇنى، اتالعان ۇيىمنىڭ 3 باسشىسى يزرايل ارمياسىنىڭ اۋەدەن جاساعان شابۋىلىندا قازا بولعان. ۇعىسۋعا قاراعاندا، بۇل ۇشەۋى دە گازانىڭ وڭتۇستىگىندەگى ماڭىزدى قولباسشىلار بولىپ، يزرايل ارمياسىنىڭ ۇزاقتان بەرى كوزىن جوعالتۋدى كوزدەپ جۇرگەن نىسانالارى بولعان. بۇل يزرايل ارمياسىنىڭ 8 – شىلدەدە باستالعان «شەكارا قورعاۋ ارەكەتىنەن» بەرگى، شابۋىل بارىسىندا باسشىلاردىڭ قازا بولعانىن تۇڭعىش رەت مويىنداۋى بولماق.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت