بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

APEC كەزىندە مەملەكەتتىك ءماجىلىس ورتالىعىندا 70 مىڭ ادام - رەت تاماقتانۋىنا بولادى

2014.10.23 15:42   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 23 – قازان، بەيجيڭ. بۇل 21 – قازاندا مەملەكەتتىك ءماجىلىس ورتالىعىنىڭ سىرتىنان تۇسىرىلگەن كورىنس. سول كۇنى، مەملەكەتتىك ءماجىلىس ورتالىعىنىڭ قاتىستى جاۋاپتىسى مەملەكەتتىك ءماجىلىس ورتالىعىنىڭ 2014 – جىلعى APEC جينالىسى كەزىندە قابىلداۋ -قىزمەت وتەۋ مىندەتىنىڭ قاجەتى ءۇشىن قۇرىلعى جابدىقتارىن قايتادان وزگەرتىپ جاساعان جاعدايىن تانىستىردى. تانىستىرۋعا قاراعاندا، 2013 – جىلى قازاننان باستاپ، بەيچىن سەرىكتىگى مەملەكەتتىك ءماجىلىس ورتالىعىنىڭ قابىلداۋ - قىزمەت وتەۋ مىندەتىنىڭ تالابىنا ۇشتاستىرا وتىرىپ، قازىرگە دەيىن ءارتۇرلى جابدىقتاردان جيىنى 108 ءتۇرلىسىن وزگەرتىپ جاساعان، قازىر بارلىق دايىندىق جۇمىسى ورىندالىپ بولعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت