بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جالعامالى ساتۋعا قاتىناسقان 500 ادام دەنە تاربيە سارايىندا سۇراققا تارتىلدى

2014.10.24 15:27   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  جىجياڭ لەنياسىنىڭ 23 – قازاندا حاڭجوۋدان بەرگەن حابارىنا قاراعاندا، حاڭجوۋدا سول كۇنى تاڭ سارىدە 2000نان استام ساقشى شىعارىلىپ، جالعامالى ساتۋعا قاتىناسقان 500 ادامدى ءبىر جولدا قولعا تۇسىرگەن، ادام سانى كوپ بولعاندىقتان، امالسىز دەنە تاربيە سارايىنا اپارىپ سۇراققا تارتقان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت