بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

كىنارات بايقالعان ۇشاق حاۋىپسىز تۇردە باۋرىمەن قوندىرىلدى

ۇشقىش جارالانبادى

2014.10.28 15:00    1944 – جىلى جاسالعان «تارپاڭ» اتتى سوعىس ۇشاعىنىڭ لاقام اتى «سۇيكىمدى بالپاناق بالا»، بۇل ۇشاق جۋىردا اريزونا شتاتى مەسا قالاسىندا جەرگە قونۋ بارىسىندا ۇشاقتان كىلتيپان بايقالدى.

  انگليا «كۇندەلىك پوچتا گازەتىنىڭ» 26 – قازاندا حابارلاۋىنشا، ا ق ش ۇشقىشى جەففەري پينو قۇنى 2 ميلليون 200 مىڭ ا ق ش دوللارى ( شامامەن 134 ميلليون 600 مىڭ يۋان) تۇراتىن P-51 «تارپاڭ» اتتى سوعىس ۇشاعىمەن ۇشۋ بارىسىندا، ۇشاقتان قوناتىن كەزدە كىنارات بايقالىپ، ۇشاقتى امالسىزدان سامۇرىق قالاسى ــ مەساداعى اۋەجايعا ءساتتى تۇردە باۋرىمەن قوندىردى، باقىتقا جاراي پينو جارالانبادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت