بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

6 جولبارىس، 2 ارىستانمەن بىرگە تۇراتىن ا ق ش – تىق ازامات

2014.10.29 16:44   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 29 – قازان، بەيجيڭ. انگليا «كۇندەلىك پوچتا گازەتىنىڭ» حابارلاۋىنشا، ا ق ش – تاعى كارل اتتى جىگىت 6 جولبارىس، 2 ارىستاندى قامتىعان مىسىق تۇقىمداس 14 حايۋانمەن بىرگە تۇرعان. ول وسى جىرتقىش حايۋاناتتارمەن وتە جاقىن ارالاسا بىلگەن، ولاردى سىرتتاعى قورشاعان الاڭعا اپارۋدان بۇرىن، ولار وسى جىگىتتىڭ فلوريداداعى ۇيىندە بىرگە تۇرعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت