بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

پاكيستاننىڭ لاحور قالاسىندا جانكەشتى جارىلىستا 55 ادام قازا بولدى

2014.11.03 15:41   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 3 – قاراشا، بەيجيڭ. شينحۋا تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، پاكيستاننىڭ شىعىسىنداعى لاحور قالاسىندا 2 – قاراشادا جانكەشتى جارىلىس وقيعاسى تۋىلىپ، كەمىندە 55 ادام قازا بولىپ، 118 ادام جارالانعان.

  پۇنجاپ ولكەلىك ساقشى مەكەمەسىنىڭ جاۋاپتىسى مۇشتاكتىڭ ايتۋىنشا، جانكەشتى جارىلىس ءۇندىستان مەن پاكيستان شەكاراسىنا جۋىق جەردەگى ۆاگاح قالاشىعىندا تۋىلعان، ءىس تۋىلعان كەزدە كوپتەگەن ادامدار شەكاراداعى تۋ ءتۇسىرۋ سالتىن تاماشالاپ ەندى عانا تاراعان، جانكەشتى جارىلىس تۋدىرۋشى سالتتى تاماشالاپ تاراعان جۇرتتىڭ اراسىندا كەلە جاتىپ دەنەسىندەگى قوپارعىش ءدارىنى تۇتاندىرعان.

  شيپاحاناداعىلاردىڭ ايتۋىنشا، قازا بولعانداردىڭ اراسىندا 3 حاۋىپسىزدىك قىزمەتكەرى، 3 بالا جانە 11 ايەل بار. جارالانعانداردىڭ ىشىندە ءىشىنارا ادامداردىڭ جاراقاتى سالماقتى بولعاندىقتان، قازا بولعانداردىڭ سانى جالعاستى ارتۋى مۇمكىن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت