بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گاۆاي ارالىندا جانار تاۋ ءورتىس پارتىلاۋدا

2014.11.03 16:10   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  31 – قازان، ا ق ش – تىڭ گاۆاي ارالى، كيراۆي جانار تاۋىنان اتقىلاعان بالقىمالار ماڭايىنداعى تۇرعىندار رايونى مەن ەگىس اتىزدارىنا حاۋىپ ءتوندىردى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت