بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تەپە – تەڭدىكتى ساقتاۋ ونەرىنىڭ شەگىنە جەتكەن تۋىندىلار

2014.11.05 13:41   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ليۆان «كۇندەلىك اقپار» جۋرنالى تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، كانادالىق Michael Grab ەسىمدى ونەرپاز ەشقانداي قوسىمشا قۇرال - جابدىق (جەلىمدى دە قامتيدى) ىستەتپەستەن، تەك زاتتاردىڭ اۋىرلىق كۇش تەپە – تەڭدىگىنەن پايدالانىپ ءتۇرلى - ءتۇستى تاستاردان ءتۇرلى اسەم بەينەلەردى جاساپ شىعۋعا قۇشتار. ول ءوزى جاساعان تۋىندىلارىنا Gravity Glue (اۋىرلىق كۇش جەلىمى) دەپ ات قويعان ءارى gravityglue تورابى ارقىلى بۇل تۋىندىلارىن كورسەتكەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 【17】 【18】 【19】 【20】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت