بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

رەسەي زىمىران ۇشىرعاندا پوپ ۇسىنىس ەتىپ،ءساتتى بولۋىن تىلەدى(5)

2014.12.04 15:05  【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت