بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

كوركەمونەرشى «ءمولدىر ادام» جاساپ، شۆەتساريانىڭ كەڭىستىگىندە سامعاتقان

2014.12.05 14:56   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  2 – جەلتوقسان، فرانسيالىق سەدريك اتتى كوركەمونەرشى جاساعان «ءمولدىر ادام» شۆەتسارياداعى جەنەۆا وزەنى بويىندا ۇشىرىلىپ، قالىڭ كورەرمەندى باۋراعان. بۇل ءمۇسىن تەمىر توردان توقىلىپ جاسالعان بولىپ، تەمىر توردىڭ ىشىنە جارىق شىعاراتىن شىراقتار ورناتىلعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت