بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شەتەلدىك سۇيكىمدى قىزدىڭ حاڭجوۋداعى وقۋشىلىق ءومىرى(2)

2014.12.09 16:02  ارينە، قانشا قاربالاس بولسادا، قىز بالا ءۇشىن جاسانىپ ءجۇرۋ بارىنەن دە ماڭىزدى...

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 【17】 【18】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت