بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گەرمانيانىڭ تاۋلى رايونىندا قالىڭ قارادان كەيىن كەرەمەت كورىنىستەر پايدا بولعان

2014.12.10 16:59   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  جاقىندا، گەرمانيانىڭ كوپتەگەن جەرىندە قالىڭ قار جاۋىپ، ادامداردىڭ ءجۇرىس – تۇرىسىنا بارىنشا قولايسىزدىق تۋدىرعان. ءبىراق، قالىڭ قارادان كەيىنگى كورىنىستەر ادامدارعا كۇتپەگەن شاتتىق سيلاعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت