بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

نانجيڭ زور قىرعىنشىلىعى كەزىندە قازا بولعان 3361 ادامنىڭ تۋىس - تۋعاندارى مەن امان قالعاندار بىرلەسكەن مەملەكەتتەر ۇيىمىنىڭ ادامدىق ۇقىق ورگانىنا حات جازدى(2)

2014.12.11 16:27  

نانجيڭ زور قىرعىنشىلىعى كەزىندە قازا بولعان 3361 ادامنىڭ تۋىس - تۋعاندارى مەن امان قالعاندار بىرلەسكەن مەملەكەتتەر ۇيىمىنىڭ ادامدىق ۇقىق ورگانىنا حات جازدى(2)


【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت