بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

اۋمىن ساقشى جاعى جەزوكشەلىك ىستەۋدى باسقاراتىن ەرەكشە ۇلكەن دەلونى اشكەرەلەدى

2015.01.12 16:03   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  11 – قاڭتار، اۋمىن ەرەكشە رايونى زاڭ اتقارۋشى ساقشى مەكەمەسىنىڭ اقپارات مالىمدەمەشىسى دەلونىڭ جاي – جاپسارىن تولىعىمەن مالىمدەدى. سول كۇنى، اۋمىن ەرەكشە رايونى زاڭ اتقارۋشى ساقشى مەكەمەسى اقپارات جينالىسىن اشىپ، جەزوكشەلىك ىستەۋدى باسقاراتىن ەرەكشە ۇلكەن دەلونى اشكەرەلەپ، گۋاڭدۇڭ – اۋمىن – شياڭگاڭ ءۇش رايوننان 6 باس قىلمىسكەردى، بۇل دەلوعا قاتىستى 96 جەزوكشەنى ۇستاعانىن مالىمدەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت