بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

اقشا قارعا ماحاببات

2015.01.15 13:16    قاڭتاردىڭ 8 - كۇنى كۇنەس اۋدانىنىڭ 9 - كەزەكتى «اقشا قارعا ماحاببات» اتتى قار - مۇز ساياحات، مادەنيەت مەرەكەسى نارات قارشاڭعى الاڭىندا وتكىزىلدى. بۇل رەتكى قيمىل بارىسىندا قازاق ۇلتىنىڭ كوكبار، قىزقۋار، ساياتشىلىق سياقتى ءداستۇرلى دەنەتاربيە ويىندارى كورسەتىلىپ، شار تاراپتان كەلگەن ساياحاتشىلاردى باۋرادى.

  كەلۋ قاينارى: ىلە اقپارات تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت