بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ا ق ش نيۋ – يورك قالاسىندا وق شىعارۋ دەلوسى تۋىلىپ، ەكى ادام قازا بولدى

2015.01.26 14:39    ساقشىلار نيۋ – يورك قالاسى مانحاتتان رايونىندا وق شىعارۋ دەلوسى تۋىلعان دۇكەننىڭ الدىندا. ا ق ش نيۋ – يورك قالالىق ساقشى مەكەمەسى اقپارات مالىمدەمەشىسىنىڭ 25 – قاڭتاردا شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ تىلشىسىنە راستاۋىنشا، نيۋ – يورك قالاسى مانحاتتان چەلسي رايونىنداعى ءۇي مۇلىك – قۇرىلىس ماتەريالدارى دۇكەندە سول كۇنى تۇستەن كەيىن وق شىعارۋ دەلوسى تۋىلىپ، قاندىقول بىرەۋدى اتىپ ولتىرگەننەن كەيىن وزىنە وق شىعارىپ، سول جەردە جان ۇزگەن. شينحۋا اگەنتتىگى (داۆيد تورەس

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت