بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جاپونيادا ەڭ ءىرى قارا قولدار ۇيىمى 100 جىلدىعىن تويلادى

2015.01.28 14:12   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  جاپونيانىڭ ەڭ ءىرى قارا قولدار ۇيىمى اتالاتىن ياماگۋچي – گۋمي توبىنىڭ قۇرىلعانىنا 100 جىل بولدى. 25 – قاڭتاردا اتالعان ۇيىم ساقشى جاقتىڭ ساقتىق شارالارى استىندا كوبە قالاسىنداعى باس شتابىندا 100 جىلدىقتارىن اتاپ ءوتتى، اتالعان ۇيىمنىڭ بەتكە باسارلارىنىڭ بارلىعى قاتىناستى.

  ساقشى جاقتىڭ ساناعىنا قاراعاندا، ياماگۋچي – گۋمي توبىنىڭ 16 مىڭنان استام مۇشەسى بار، 2010 – جىلعى 20 مىڭ اداممەن سالىستىرعاندا مۇشەلەر سانىندا ازايۋ بايقالعان. مۇنان سىرت، ا ق ش – تىڭ «بايلىق» جۋرنالىنىڭ ساناعىنا قاراعاندا، ياماگۋچي – گۋمي توبىنىڭ بىلتىرعى كىرىسى 80 ميلليارد ا ق ش دوللارى بولعان.

  80 ميلليارد ا ق ش دوللارى قانشالىق اقشا؟ بۇل تايلاندتىڭ جىلدىق مەجە ەسەبىمەن قارايلاس!

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت