بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تۇمسىعىنا مۇز قاتقان اققۋ اۋزىن اشىپ جەم جەي الماي قالعان

2015.02.06 14:08   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  كورلا قالاسىنىڭ كونچى وزەنىندە، نەگە ەكەنى بەلگىسىز، ءبىر اققۋدىڭ تۇمسىعىنا مۇز قاتىپ، اۋزىن اشا الماي قالعان. باسقا اققۋلار سەرۋەندەي كەلگەن قالا تۇرعىندارى شاشقان جەمدى تالاسىپ - تارماسىپ جەپ جاتقاندا، قاسىنداعى ازىقتان ايىرىلعان بايقۇس كومەك تىلەگەندەي اينالاسىنا مۇڭايا قارايدى. بۇل سۋرەتتەر 4 – اقپاندا تۇسىرىلگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت